Pogoji in določila

POGOJI IN DOLOČILA

Podjetje: NANOSHOP s.r.o ., s sedežem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
identifikacijska številka: 09810994, številka DDV: CZ09810994
vpisano v poslovni register, ki ga vodi okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 120919
e-pošta: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu, tel.: +420 773 733 033

za prodajo blaga prek spletne trgovine na naslovih nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Uvodne določbe

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Splošni pogoji") družbe NANOSHOP s.r.o. s sedežem na naslovu Příkop 843/4, 602 00 Brno, identifikacijska številka: 09810994, vpisane v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 120919 (v nadaljevanju "prodajalec"), urejajo v skladu z določbami odstavka 1751. 89/2012 Z.z., Civilni zakonik (v nadaljevanju: Civilni zakonik), medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: Kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: Kupec) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu na naslovu nanoshop.cz (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto) prek vmesnika spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik trgovine).

1.2 Pogoji se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali pri samostojnem opravljanju svojega poklica.

1.3 V kupoprodajni pogodbi se lahko dogovorijo določbe, ki odstopajo od pogojev.Morebitna odstopanja v kupoprodajni pogodbi prevladajo nad določbami splošnih pogojev.

1.4 Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji so v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češčini.

1.5 Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo teh pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.

 

2. Uporabniški račun

2.1 Na podlagi registracije kupca na spletnem mestu lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko blago naroči v svojem uporabniškem vmesniku (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2 Ob registraciji na spletnem mestu in naročilu blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke v uporabniškem računu v primeru kakršne koli spremembe. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

2.3 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4 Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.

2.5 Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 365 dni ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).

2.6 Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

 

3. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

3.1 Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za to blago.Določbe člena 1732 odst. 2 civilnega zakonika se ne uporablja.

3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3 Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Češke republike.

3.4 Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine.Obrazec za naročilo vsebuje informacije o:

3.4.1 naročeno blago (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko košarico spletnega vmesnika trgovine),
3.4.2 način plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
3.4.3 informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano "naročilo").

3.5 Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, lahko preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki nastanejo pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Naročilo" + "Naročilo zavezujoče za plačilo". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni.

3.6 Pošiljanje naročila se šteje za takšno dejanje kupca, ki na nedvoumen način opredeljuje naročeno blago, kupnino, osebo kupca, način plačila kupnine in je za pogodbeni stranki zavezujoč predlog kupoprodajne pogodbe. Veljavnost naročila je pogojena z izpolnitvijo vseh obveznih podatkov v obrazcu za naročilo, seznanitvijo s temi pogoji na spletnem mestu in potrditvijo kupca, da je prebral te pogoje.

3.7 Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila potrdi prejem naročila z elektronsko pošto na kupčev naslov elektronske pošte, naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljevanju: "naslov elektronske pošte kupca").

3.8 Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico, da kupca zaprosi za dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).

3.9 Osnutek kupoprodajne pogodbe v obliki naročila velja petnajst dni.

3.10 Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akcept), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

3.11 V primeru, da katere od zahtev, navedenih v naročilu, ni mogoče izpolniti, prodajalec kupcu na njegov elektronski naslov pošlje spremenjeno ponudbo, v kateri navede možne različice naročila in ga zaprosi za mnenje.

3.12 Spremenjena ponudba se šteje za nov predlog kupoprodajne pogodbe in kupoprodajna pogodba je v tem primeru sklenjena šele, ko jo kupec sprejme po elektronski pošti.

3.13 Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komuniciranja na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam in ti stroški se ne razlikujejo od osnovne tarife.

 

4. Cena blaga in plačilni pogoji

4.1 Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, plača prodajalcu na naslednje načine:

4.1.1 v gotovini v prostorih prodajalca na naslovu Příkop 843/4, 602 00 Brno;
4.1.2 z brezgotovinsko plačilno kartico v prostorih prodajalca;
4.1.3 po povzetju na kraju, ki ga kupec navede v naročilu;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ9155000000003181297002, BIC: RZBCCZPP (v nadaljnjem besedilu: prodajalčev račun);
4.1.5 brezgotovinsko s kreditno kartico.

4.2 Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3 Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe čl. 4.6 Splošnih pogojev glede obveznosti vnaprejšnjega plačila kupnine za blago.

4.4 V primeru plačila z gotovino ali po povzetju je nakupna cena plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je treba kupnino plačati v petih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.5 V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena v trenutku knjiženja ustreznega zneska na prodajalčev račun.

4.6 Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi naročila (čl. 3.8), zahtevajo plačilo celotne nakupne cene, preden je blago poslano kupcu. Člen 2119 odst. 1 civilnega zakonika se ne uporablja.

4.7 Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.8 Če je to v poslovnih odnosih običajno ali če tako določajo splošno veljavni pravni predpisi, prodajalec kupcu za plačila po kupoprodajni pogodbi izstavi davčni dokument - račun. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost.Davčni dokument - račun bo prodajalec kupcu izdal po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki poslal na elektronski naslov kupca.

 

5. Odstop od kupoprodajne pogodbe

5.1 Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe:

5.1.1 ob dobavi blaga, katerega cena je odvisna od nihanj na finančnih trgih, ki niso odvisna od volje prodajalca in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku,
5.1.2 za dobavo alkoholnih pijač, ki se lahko dostavijo šele po tridesetih dneh in katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, neodvisnih od volje prodajalca,
5.1.3 o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno po željah kupca ali za njegovo osebo
5.1.4 o dostavi pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom,
5.1.5 ob dostavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je kupec odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti,
5.1.6 o dostavi avdio ali vizualnega posnetka ali programske opreme, če je bila kršena njena originalna embalaža,
5.1.7 za dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij,
5.1.8 za dostavo digitalne vsebine, razen če je bila dostavljena na otipljivem nosilcu in je bila dostavljena s predhodnim izrecnim soglasjem kupca pred iztekom odstopnega roka, prodajalec pa je kupca pred sklenitvijo pogodbe obvestil, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe.

5. 5.1 ali v katerem koli drugem primeru, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, mora kupec v skladu z določbami člena 1829(1)(a) in (b). 1 civilnega zakonika, pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga, če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, pa ta rok začne teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku.

5.3 Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priloga k splošnim pogojem. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe pošlje zunaj naslova prodajalčevega podjetja ali sedeža. Določbe čl. 11 teh pogojev.Trgovec potrošniku brez nepotrebnega odlašanja potrdi prejem v obliki besedila.

5.4 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s čl. 5.2 Splošnih pogojev, se kupoprodajna pogodba razveljavi z začetkom. Blago je treba prodajalcu vrniti v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.5 V primeru odstopa od pogodbe v skladu s čl. 5.2 Splošnih pogojev, mora prodajalec vrniti sredstva, prejeta od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prejel od kupca.Prodajalec ima tudi pravico, da ob vračilu blaga s strani kupca ali na drug način vrne izpolnitev, ki jo je zagotovil kupec, če se kupec s tem strinja in to kupcu ne povzroči dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.6 Prodajalec ima pravico enostransko pobotati terjatev za plačilo škode na blagu s kupčevo terjatvijo za povračilo kupnine.

5.7 Prodajalec lahko kadar koli odstopi od kupoprodajne pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino brez gotovine na račun, ki ga določi kupec.

5.8 Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa je dolžan prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom.

 

6. Prevoz in dostava blaga

6.1 Če je način prevoza dogovorjen na posebno zahtevo kupca, nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza, kupec.

6.2 Če je prodajalec po prodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.

6.3 Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga. stroški drugih načinov dostave.

6.4 Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže, da je bila pošiljka poškodovana, kupec od prevoznika ne sme prevzeti pošiljke.

 

7. Pravice iz nepravilne izvedbe

7.1 Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, urejajo ustrezni splošno veljavni predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, 2099 do 2117 in 2161 do 2174 civilnega zakonika).

7.2 Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je v trenutku, ko je kupec prevzel dobavo blaga:

7.2.1 ima blago lastnosti, o katerih sta se pogodbenici dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
7.2.2 blago je primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
7.2.3 blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali vzorcem,
7.2.4 je blago v ustrezni količini, meri ali teži in
7.2.5 blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.

7.3 Določbe iz člena 3(1)(a) 7.2 Splošnih pogojev ne velja za blago, prodano po nižji ceni, na napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, na obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, pri rabljenem blagu na napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec, ali če to izhaja iz narave blaga.

7.4 Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu.

7.5 Kupec uveljavlja pravice iz nepravilne izpolnitve na naslovu prodajalčevega obrata, kjer je sprejem reklamacije mogoč glede na vrsto prodanega blaga, ali na sedežu ali poslovnem mestu. Za trenutek reklamacije se šteje trenutek, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago.

7.6 Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko ureja reklamacijski pravilnik prodajalca.

 

8. Druge pravice in obveznosti strank

8.1 Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga

8.2 Prodajalca v odnosu do kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu odstavka 1826. 1 litra. (e) civilnega zakonika.

8.3 Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID št.: 000 20 869, spletni naslov: http://www.coi.cz

8.4 Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja.Trgovinski nadzor v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni organ za izdajanje trgovinskih dovoljenj. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll., o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

8.5 Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu odstavka 1765. 2 civilnega zakonika.

 

9. Varstvo osebnih podatkov

9.1 Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, določa Zakon št.101/2000 Coll., o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen.

9.2 Kupec se strinja z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, domači naslov, identifikacijska številka, davčna številka, elektronski naslov in telefonska številka (v nadaljevanju skupaj imenovani "osebni podatki").

9.3 Kupec se strinja, da prodajalec obdeluje osebne podatke za namen uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe ter za namen vodenja uporabniškega računa. Če kupec ne izbere druge možnosti, se strinja, da prodajalec obdeluje osebne podatke tudi za namene pošiljanja informacij in komercialnih sporočil kupcu. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v celoti v skladu s tem členom ni pogoj, ki bi sam po sebi preprečeval sklenitev kupoprodajne pogodbe.

9.4 Kupec se zaveda, da je dolžan svoje osebne podatke (ob registraciji, v svojem uporabniškem računu, ob oddaji naročila iz spletnega vmesnika trgovine) posredovati pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca nemudoma obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov.

9.5 Prodajalec lahko za obdelavo osebnih podatkov kupca pooblasti tretjo osebo kot obdelovalca. Razen osebam, ki prevažajo blago, prodajalec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca.

9.6 Osebni podatki se obdelujejo za nedoločen čas. Osebni podatki se obdelujejo avtomatizirano v elektronski obliki ali neavtomatizirano v papirni obliki.

9.7 Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.

9.8 Če kupec meni, da je prodajalec ali obdelovalec (čl. 9.5) izvaja obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočni glede na namen njihove obdelave, lahko:

9.8.1 prosite prodajalca ali predelovalca za pojasnilo,
9.8.2 od prodajalca ali predelovalca zahtevati, da odpravi nepravilnosti.

9.9 Če kupec zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov, mu jih mora prodajalec zagotoviti. Prodajalec ima pravico zahtevati razumno nadomestilo za posredovanje informacij iz prejšnjega stavka, ki ne sme presegati stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.

 

10. Pošiljanje komercialnih sporočil in shranjevanje piškotkov

10.1 Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca na elektronski naslov kupca in nadalje soglaša s pošiljanjem komercialnih sporočil s strani prodajalca na elektronski naslov kupca.

10.2 Kupec se strinja s skladiščenjem t. i. piškotke v njegovem računalniku. V primeru, da je nakup mogoče opraviti na spletnem mestu in da je mogoče prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe izpolniti brez uvedbe t. i. piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadar koli prekliče soglasje iz prejšnjega stavka.

 

11. Dostava

11.1 Obvestila o razmerju med prodajalcem in kupcem, zlasti tista o odstopu od kupoprodajne pogodbe, je treba poslati po pošti s priporočenim pismom, razen če je v kupoprodajni pogodbi določeno drugače. Obvestila se pošljejo na ustrezen kontaktni naslov druge pogodbenice in se štejejo za vročena in veljavna z dostavo po pošti, razen obvestil o odstopu od pogodbe, ki jih pošlje kupec; v tem primeru je odstop od pogodbe veljaven, če kupec pošlje obvestilo v odstopnem roku.

11.2 Obvestilo se šteje za vročeno tudi, če naslovnik zavrne njegov sprejem, če ga ne prevzame v roku za hrambo ali če se vrne kot nedostavljeno.

11.3 Pogodbenici si lahko običajno korespondenco pošiljata po elektronski pošti, in sicer na naslov elektronske pošte, ki je naveden v kupčevem uporabniškem računu oziroma ga je kupec navedel v naročilu. na naslov, naveden na prodajalčevem spletnem mestu.

 

12. Končne določbe

12.1 Če ima razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.

12.2 Če je ali postane katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Za spremembe in dopolnitve kupoprodajne pogodbe ali splošnih pogojev je potrebna pisna oblika.

12.3 Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

12.4 Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen splošnim pogojem.

12.5 Kontaktni podatki prodajalca:

naslov za dostavo: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Češka republika

e-poštni naslov: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

telefon: +420 773 733 033

 

Brno, 1.1.2023


PREDPISI O OGLAŠEVANJU

I. UVODNE DOLOČBE

 1. Ta reklamacijski postopek urejajo ustrezne določbe civilnega zakonika, zakona št. 40/1964 Coll., kot je bil spremenjen, ter podrobneje opredeljuje in določa pravice in obveznosti prodajalca, ki je družba NANOSHOP, s.r.o., s sedežem na Příkop 843/4, 602 00 Brno, identifikacijska številka: 09810994 (v nadaljevanju "upravljavec"), in kupca (stranke, potrošnika). Vsa pogodbena razmerja so sklenjena v skladu s pravnim redom Češke republike. Če je potrošnik pogodbena stranka, razmerja, ki niso urejena s splošnimi pogoji, ureja civilni zakonik (št. 40/1964 Coll.) in Zakon o varstvu potrošnikov (št. 634/1992 Coll.). Če je pogodbena stranka podjetnik, se za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, uporablja trgovinski zakonik, št. 513/1991, z vsemi spremembami.
 2. Reklamacijski postopek se uporablja za blago, za katero se v garancijskem roku uveljavljajo kupčeve pravice iz odgovornosti za napake.

 

II. PRENOS BLAGA

 1. Kupec, ki je potrošnik
  1. Kupec mora blago pregledati takoj po prejemu v navzočnosti prevoznika.
  2. Če so na blagu ugotovljene očitne napake, za katere se štejejo vse napake, ki jih je mogoče ugotoviti ob prevzemu blaga, mora kupec pri prevozniku sestaviti zapisnik o škodi. Kupec ima v tem primeru pravico, da blaga ne prevzame. Kupec je dolžan preveriti tudi popolnost dokumentacije o izdelku.
  3. Očitne napake kupec takoj sporoči prodajalcu. Vendar je pogoj za tak zahtevek dokumentiranje zapisnika o poškodbi blaga med prevozom, ki ga podpiše prevoznik.
 2. Kupec, ki ni potrošnik, bi moral v svojem interesu pri prevzemu blaga sprejeti podobne ukrepe kot kupec, ki je potrošnik. S tem se preprečijo morebitne nevšečnosti v primeru reklamacije zaradi poškodbe blaga med prevozom, saj kupec s podpisom dobavnice potrdi zunanjo neoporečnost dostavljene pošiljke. Predpogoj, da se blago med prevozom ne poškoduje, je zunanja celovitost dostavljene pošiljke.

 

III. GARANCIJSKI POGOJI

 1. Če se po tem, ko kupec prejme blago, v garancijskem roku pojavijo napake, je kupec upravičen do vložitve zahtevka.
 2. Trajanje garancijskega roka je urejeno z veljavnimi določbami civilnega zakonika in znaša 24 mesecev, ob upoštevanju izjem, določenih v veljavni zakonodaji.
 3. Garancijski rok se podaljša za čas, ko je bilo blago v garancijskem popravilu. V primeru zamenjave dobi kupec novo garancijo v trajanju 24 mesecev ali do izteka garancije originalnega blaga, če je ta daljša.

 

Pri uveljavljanju garancije mora potrošnik:

 1. v primeru odstranljive napake pravico do brezplačne, pravilne in pravočasne odprave napake, pravico do zamenjave blaga z napako ali delov z napako, razen če je to zaradi narave napake nesorazmerno, in če tak postopek ni mogoč, pravico do razumnega popusta na kupnino ali do odstopa od kupoprodajne pogodbe
 2. če je napaka neodstranljiva in preprečuje pravilno uporabo blaga, pravico do zamenjave blaga z napako ali do odstopa od prodajne pogodbe
 3. če gre za odstranljivo napako, ki se pojavlja v večjem številu ali večkrat in preprečuje pravilno uporabo blaga, pravico do zamenjave blaga z napako ali do odstopa od kupoprodajne pogodbe
 4. v primeru drugih nepopravljivih napak, ki ne zahtevajo zamenjave, pravico do razumnega popusta na nakupno ceno ali do odstopa od pogodbe
pogodbeno jamstvo: prodajalec lahko za blago zagotovi podaljšano jamstvo. V takem primeru so pogoji in obseg garancije določeni v garancijskem listu.

 

IV. VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico v skladu s členom.53(7) civilnega zakonika odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo, v 14 dneh po prejemu blaga, razen v primerih, izrecno navedenih v odstavku (2). 8 iste določbe civilnega zakonika. Pred pošiljanjem blaga na dobaviteljev naslov je treba poslati (po elektronski pošti, telefaksu ali v ločenem ali priloženem pismu) uradni odstop od kupoprodajne pogodbe s številko naročila. Odstop od pogodbe je treba prodajalcu dostaviti najpozneje zadnji dan zakonsko določenega 14-dnevnega roka od prejema kupljenega predmeta. Če se potrošnik tako odloči, mora nepoškodovano blago brez znakov uporabe ali obrabe, v originalni nepoškodovani embalaži, poslati nazaj prodajalcu hkrati z odstopom od pogodbe ali brez nepotrebnega odlašanja po odpremi. Prodajalec je upravičen do povračila stroškov, ki so dejansko nastali pri vračilu blaga, le, če so ti stroški dejansko nastali in jih prodajalec lahko dokaže. Prosimo vas, da navedete razlog za vračilo blaga (zakon tega ne zahteva, prav tako nam ni treba navesti razloga za vračilo cene blaga). To nam bo pomagalo izboljšati naše storitve. Najlepša hvala. Po prejemu vrnjenega blaga bo denar za blago, vendar brez poštnine (stroškov pošiljanja), poslan na kupčev naslov ali z bančnim nakazilom na kupčev račun v zakonsko določenem roku (§ 53, odstavek 10) po prejemu podpisanega dobropisa, ki se pošlje na kupčev naslov takoj po fizičnem prejemu in ponovnem pregledu blaga. Pošiljanje blaga po povzetju ni mogoče, zato se vse takšne pošiljke takoj zavrnejo in vrnejo pošiljatelju.

 

V. NESKLADJE S KUPOPRODAJNO POGODBO

Če se napaka pojavi v prvih šestih mesecih po prevzemu predmeta, se šteje, da gre za napako, ki je obstajala že ob prevzemu predmeta, razen če se dokaže nasprotno ali če narava predmeta temu ne nasprotuje. V takem primeru ima kupec, če je potrošnik, pravico, da poleg standardnega garancijskega popravila izbere rešitev odstranljive napake z zamenjavo izdelka z brezhibnim. Če to ni mogoče, je kupec/potrošnik upravičen do razumnega popusta ali lahko odstopi od pogodbe. To ne velja, če je potrošnik vedel za kršitev pogodbe ali jo je povzročil. VI. Obravnava pritožb

 1. V primeru napak, ki se pojavijo v garancijskem obdobju, je treba blago reklamirati neposredno pri pooblaščenih servisnih centrih. Seznam pooblaščenih serviserjev je običajno priložen priročniku ali na garancijskem listu. Prodajalec bo na zahtevo kupca zagotovil tudi seznam pooblaščenih servisnih centrov.
 2. Zahtevek lahko vložite tudi pri dobavitelju blaga z napako.
 3. Kupec mora dokazati izvor blaga med garancijskim popravilom s predložitvijo dokazila o nakupu in garancijskega lista. Če teh dokumentov ne more predložiti, mora sklenitev kupoprodajne pogodbe dokazati na drug dokazljiv način.
 4. Reklamacije, vključno z odpravo napak, je treba rešiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se dobavitelj in kupec izrecno dogovorita za daljši rok. Po izteku tega roka ima kupec enake pravice, kot če bi bila napaka nepopravljiva.
 5. Če je treba blago poslati dobavitelju ali servisnemu centru, mora kupec blago z napako na lastne stroške in tveganje dostaviti na naslov pooblaščenega servisa ali servisnega centra dobavitelja. Kupec mora v svojem interesu zagotoviti, da je blago pakirano v ustrezen in dovolj zaščitni embalažni material, ki izpolnjuje zahteve za prevoz in krhko blago, ter pošiljko označiti z ustreznimi simboli. Blago mora biti v originalni embalaži ali embalaži, ki preprečuje poškodbe blaga med prevozom, v popolnem stanju in z vsemi drugimi dodatki. Kupec dokaže izvor blaga s predložitvijo dokazila o nakupu in garancijskega lista ali drugega dokumenta, ki dokazuje nakup.
 6. Pooblaščeni servis bo kupca pozval, naj prevzame popravljeno blago, ko bo reklamacija ustrezno obdelana.
 7. V primeru več upravičenih reklamacij (3-krat upravičena reklamacija iste napake ali 4-krat drugačne) je kupec upravičen do zamenjave za nov kos ali do celotnega vračila kupnine. Blago je treba vrniti v popolni embalaži, vključno z vsemi dodatki, ki so bili vključeni v dobavo, in z garancijskim listom, na katerem so navedeni vsi upravičeni zahtevki, če je to potrebno. ustrezne storitvene kartice za vsak zahtevek. Če želi kupec odstopiti od kupoprodajne pogodbe, mora to pisno navesti ob reklamaciji blaga (za tretjo enako napako ali četrto različno napako).
 8. V primeru, da se ugotovi nepopravljiva napaka na blagu (na podlagi pisne ocene pooblaščenega servisnega centra, če to zahteva narava blaga), ima kupec pravico do zamenjave blaga ali pravico do odstopa od pogodbe.
 9. Garancija ne krije obrabe blaga (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe. Garancijski rok za vse osebe, ki uporabljajo blago za poslovne namene v skladu z gospodarskim zakonikom, ni določen v civilnem zakoniku in se določi na podlagi dogovora s kupcem - podjetnikom ali garancijskega lista.

 

VII. RAZPON GARANCIJE

 1. Garancija preneha veljati v naslednjih primerih
  1. neupoštevanje pogojev za strokovno namestitev z namestitvijo ali če jo je opravilo podjetje, ki ni pooblaščeno za to dejavnost,
  2. uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v dokumentaciji za blago,
 2. Garancija ne velja za
  1. poškodbe zaradi naravne nesreče, vremenskih razmer, mehanskih poškodb, elektrostatičnega naboja,
  2. napake, ki so posledica nepravilnega delovanja, neupoštevanja navodil za uporabo in nezadostnega vzdrževanja,
  3. škodo, ki jo povzroči napeljava, ki ni v skladu z ustreznimi ČSN
 3. Vsak obisk servisnega tehnika v prostorih kupca mora spremljati poročilo o ugotovljenih napakah in načinu njihove odprave. Brez tega protokola se obisk servisnega tehnika ne upošteva.

V Brnu 1.1.2022 

 


PRAVILNIK O ZASEBNOSTI (GDPR)

I.Osnovne določbe

1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s čl. 4, točka 7 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je NANOSHOP s.r.o., ID št. 09810994, s sedežem Příkop 843/4, 602 00 Brno (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

2. Kontaktni podatki upravitelja so

naslov: Příkop 843/4, 602 00 Brno
e-pošta: info@nanoshop.cz
telefon: +420 773 733 033

3. Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali na enega ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, duševne, gospodarske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.

4. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila.

2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke.

III. Zakoniti razlog in namen obdelave osebnih podatkov

1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je
- izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s čl. 6 odst. 1 litra. b) GDPR.

2. Namen obdelave osebnih podatkov je
- obdelava vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upraviteljem; pri oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali njene izvedbe s strani upravitelja.

3. Upravitelj ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 2(1). 22 SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV.

IV. Obdobje hrambe podatkov

1. Upravljavec hrani osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter za uveljavljanje zahtevkov iz teh pogodbenih razmerij (15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).

2. Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
- ki sodelujejo pri dobavi blaga/storitev/obdelavi plačil na podlagi pogodbe,
- ki zagotavljajo storitve za delovanje e-trgovine (Shoptet) in druge storitve v zvezi z delovanjem e-trgovine,
- ki zagotavljajo storitve trženja.

2. Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.

VI. Vaše pravice

1. Pod pogoji, določenimi v GDPR, imate
- pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s čl. 15 GDPR,
- pravica do popravka osebnih podatkov v skladu s čl. 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov ali omejitev obdelave v skladu s čl. 18 GDPR,
- pravica do izbrisa osebnih podatkov v skladu s čl. 17 GDPR,
- pravica do ugovora obdelavi v skladu s čl. 21 GDPR in
- pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s čl. 20 SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV.

2. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri uradu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

VII. Pogoji za varnost osebnih podatkov

1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.

2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in shranjevanje osebnih podatkov v papirni obliki.

3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih pooblasti.

VIII. Končne določbe

1. Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.

2. Upravitelj lahko te pogoje spremeni. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu in vam jo poslal na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

Ti pogoji začnejo veljati 1.1.2022. 

 


Pogoji sodelovanja in provizijski sistem spletnega strežnika, ki se nahaja na www.nanoshop.cz

Ponudnik sistema provizij je:

Podjetje: NANOSHOP s.r.o.
Sedež: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
ID: 09810994
DDV: CZ09810994
Tel.: 773733033
E-naslov: info@nanoshop.cz

(v nadaljevanju"ponudnik")

 

I. Uvodne določbe

Ti pogoji urejajo pravice in obveznosti strank:

 • ki izhajajo iz pogodbe o sodelovanju, sklenjene med partnerjem in ponudnikom;
 • ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v ponudnikovem sistemu provizij.

Z registracijo v sistem provizij se partner in ponudnik strinjata s temi pogoji in določili, obe strani pa se strinjata, da ju ti pogoji in določila zavezujejo.

V zadevah, ki niso urejene s temi pogoji, odnose med partnerjem in ponudnikom urejajo veljavni pravni predpisi, zlasti zakon št. 89/2012 Coll., civilni zakonik.

Sistem provizij se upravlja prek aplikacije AffilBox, ki jo zagotavlja družba AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, matična številka: 28777000, številka DDV: CZ28777000.

 

II. Opredelitev pojmov

Sporazum o sodelovanju pomeni vsak sporazum, sklenjen v skladu s temi pogoji med ponudnikom in partnerjem, katerega namen je promocija blaga, storitev ali dejavnosti ponudnika. Ponudnik bo na svojem spletnem vmesniku objavil poseben obseg promocije, znesek provizije, vključno z informacijami o obračunu DDV na provizijo in drugimi podatki, če je to primerno. Sporazum o sodelovanju se sklene v elektronski obliki in ni predložen v pisni obliki. Pogodba je sklenjena tako, da partner pritisne gumb za potrditev v sistemu provizije in sprejme pogoje sodelovanja, ki jih predlaga ponudnik. Sporazum o sodelovanju ni pogodba o zastopanju ali pogodba o posredovanju.

Kampanja določa obseg trženjskih in drugih dejavnosti, ki jih ponudnik podrobneje opredeli v sistemu provizij in jih ponudi partnerju v promocijo. Kampanja pomeni zlasti, katero blago, storitve ali spletne strani ponudnika se bodo promovirale prek sistema provizij. Podrobni pogoji kampanje ali skupine kampanj so opisani v sporazumu o sodelovanju.

Konverzija je dejanje obiskovalca, ki je cilj kampanje. Pretvorba pomeni zlasti dokončanje nakupa blaga ali naročila storitev ponudnika. Obiskovalec s konverzijo postane ponudnikova stranka.

Promocijske metode so trženjske in druge podobne dejavnosti partnerja, s katerimi partner promovira blago ali storitve ponudnika. Metode promocije pomenijo zlasti:

 • postavitev oglaševalske vsebine (npr. bannerji) na partnerjevem spletnem mestu;
 • sklicevanje na ponudnikovo blago ali storitve prek blogov, forumov za razprave ali člankov (če pravila blogov ali forumov za razprave to dopuščajo);
 • pošiljanje e-poštnih sporočil o ponudnikovem blagu ali storitvah osebam, ki so v skladu z zakonom ustrezno privolile v to obliko trženja;
 • povezovanje z blagom ali storitvami ponudnika prek družabnih omrežij;
 • Kampanje PPC.

Obiskovalec je oseba, ki obišče ponudnikovo spletno mesto na podlagi dejavnosti, ki jo je partner razvil v okviru dovoljenih načinov promocije.

Partner je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi registracije sodeluje v ponudnikovem provizijskem sistemu.

Komisijska povezava pomeni edinstveno povezavo, ki je dodeljena partnerju v okviru sistema provizij. Partner je upravičen do provizije le, če je bila njegova provizijska povezava uporabljena za odobreno pretvorbo.

Komisijski račun je partnerjev račun, ki ga ponudnik vodi v spletni aplikaciji AffilBox v okviru upravljanja komisijskega sistema, do katerega ima partner spletni dostop. Na računu so shranjeni podatki, ki se nanašajo predvsem na število obiskovalcev, naročila in njihov status.

Odobrena menjava je tista, pri kateri je stranka pravilno in v celoti plačala ceno blaga ali storitev.

Ponudnikovo spletno mesto je ponudnikovo spletno mesto na naslovu www.nanoshop.cz.

Stranka je oseba, ki na ponudnikovem spletnem mestu odda zavezujoče naročilo za blago ali storitve ali druge storitve.

 

III. Sodelovanje v komisijskem sistemu

Sodelovanje v komisijskem sistemu se vzpostavi z registracijo partnerja v komisijskem sistemu.

V okviru sistema provizij partner na podlagi pogodbe o sodelovanju promovira storitve ali blago ponudnika z uporabo promocijskih metod.

Partner je v celoti odgovoren za vso škodo, ki jo ponudniku, drugim uporabnikom spletnega mesta ponudnika ali tretjim osebam povzroči s svojimi dejanji, s katerimi krši te pogoje in/ali zakonodajo Češke republike.

Partner je ponudniku odgovoren za točnost in popolnost podatkov, ki jih je posredoval ob registraciji. V primeru sprememb zgoraj navedenih podatkov mora partner o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki jo je partner utrpel zaradi opustitve prijave sprememb podatkov.

 

IV. Pravice in obveznosti partnerja

Partner je dolžan zagotoviti, da njegove dejavnosti ne škodujejo ali ogrožajo ugleda ponudnika ali blaga in storitev, ki jih ponuja ponudnik.

Partner ne sme oglaševati ponudnikovega blaga ali storitev na spletnih straneh, katerih vsebina lahko kakor koli krši zakone Češke republike ali dobre običaje. To vključuje zlasti spletna mesta s pornografsko in nezakonito vsebino ter spletna mesta, ki kršijo pravice intelektualne lastnine ali spodbujajo takšne dejavnosti.

Partner ali njegovi družinski člani ali osebe, ki delujejo usklajeno s partnerjem, ne smejo naročati blaga ali storitev ponudnika prek partnerjeve lastne provizijske povezave. Če to storijo, se partnerjeva pravica do provizije od takšnih pretvorb prekine. Če ponudniku zaradi zgoraj navedenih dejanj nastane škoda, mu jo je partner dolžan v celoti povrniti.

Partner je dolžan zaščititi svoje podatke za dostop do svojega računa za provizije pred zlorabo s strani tretje osebe. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi partnerju nastala zaradi takšne zlorabe.

Partner ima pravico, da za promocijo ponudnika uporabi vsa besedilna in slikovna gradiva, ki so rezultat ponudnikove ustvarjalne dejavnosti ali za katera ima ponudnik veljavno licenco in ki jih ponudnik v ta namen posreduje partnerju ali so na voljo v sistemu provizije. Brez predhodnega soglasja ponudnika partner ne sme uporabljati zagotovljenega gradiva drugače kot za namene kampanje.

Partner ne sme na noben način spreminjati kod HTML, grafične podobe ali vsebine oglasnih površin (npr. pasic), ki jih ponudnik zagotovi za uporabo v kampanji, brez predhodnega soglasja ponudnika.

Partner je dolžan zagotoviti, da v okviru izbranih načinov promocije ne pride do nepoštenega povečanja števila prikazov oglasnega prostora ponudnika s programi, skriptami, ponovnim nalaganjem oglasnih pasic ali drugimi sredstvi.

Partner se zavezuje, da ne bo oglaševal ponudnika s pošiljanjem sporočil (po e-pošti, SMS, na forumih za razpravo), ki se štejejo za SPAM. Če ponudnik ugotovi takšno dejavnost partnerja, ima pravico odstopiti od pogodbe o sodelovanju in zapreti partnerjev provizijski račun. V tem primeru partner izgubi tudi pravico do provizij, ki še niso bile izplačane.

Ponudnikovega blaga ali storitev ni dovoljeno promovirati s kampanjami PPC v AdWords, Sklik ali Facebook Ads.

Oglasne pasice, besedila in druga vsebina v vmesniku aplikacije AffilBox in provizijskega sistema, vključno s programsko opremo spletnega vmesnika in provizijskega sistema, so zaščiteni z avtorskimi pravicami ponudnika ali družbe AffilBox s.r.o. in so lahko zaščiteni z drugimi pravicami tretjih oseb. Partner vsebine ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, distribuirati ali uporabljati v kakršen koli namen brez pisnega soglasja ponudnika ali drugega imetnika avtorskih pravic. Pravica do uporabe zaščitenega gradiva v skladu s členom 4.5 teh pogojev ta določba ne vpliva.

 

V. Pravice in obveznosti ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da bo v okviru postopka odobritve provizije redno odobraval pretvorbe partnerja. Partner bo o odobritvi pretvorbe obveščen prek svojega računa za provizije.

Piškotki v računalnikih strank se uporabljajo za zbiranje informacij o pretvorbah. Veljavnost piškotkov navede ponudnik v aplikacijskem vmesniku. Partner se zaveda, da ponudnik ni odgovoren za dejstvo, da če stranka onemogoči uporabo piškotkov v spletnem brskalniku ali kako drugače, pretvorbe ni mogoče pripisati partnerjevi provizijski povezavi in da partner ni upravičen do provizije za takšno pretvorbo.

Ponudnik ni odgovoren za morebitno škodo, povzročeno s promocijo programov, vključenih v sistem provizij.

Ponudnik se zavezuje, da bo partnerju plačal provizijo za odobrene pretvorbe, ki jih bo opravil partner v skladu s členom 6 teh pogojev.

Ponudnik ima pravico zahtevati odobritev promocijskih e-poštnih sporočil in drugih besedil, ki jih želi partner uporabiti v kampanji.

Ponudnik ima pravico kadar koli spremeniti ali dopolniti besedilo teh pogojev. Pravice in obveznosti strank vedno ureja besedilo pogojev, pod katerimi so nastale. Ponudnik je dolžan partnerja obvestiti o spremembi pogojev poslovanja prek kontaktnega e-poštnega naslova, ki ga je partner navedel ob registraciji. Nova različica Pogojev in določil bo za partnerja veljala od datuma obvestila o njej.

 

VI. Komisija

Višina provizije je določena v sistemu provizij za vsako kampanjo posebej.

Ponudnik bo provizije vedno odobril takoj po izteku obdobja, v katerem zakonodaja ali pogoji ponudnika potrošniku omogočajo odstop od pogodbe. Konverzije se odobrijo samodejno in/ali ročno. Partner bo o odobritvi provizije obveščen prek svojega provizijskega računa.

Provizije bodo odobrene za tiste pretvorbe, pri katerih je bilo blago ali storitve, ki se promovirajo v kampanji, ustrezno in v celoti plačano.

Partner ni upravičen do provizije za preklicana ali odpovedana naročila ali v primeru odstopa stranke od pogodbe.

 

VII. Plačilo provizije

Partner je upravičen do izplačila provizije, če je vsota odobrenih provizij na njegovem provizijskem računu višja od zneska, navedenega v spletnem vmesniku provizijskega sistema (tj. dogovorjeno v sporazumu o sodelovanju).

Če stanje provizije na partnerjevem računu za provizije presega zgoraj navedeni znesek, lahko partner zahteva plačilo provizije prek svojega računa za provizije. Na zahtevo partnerja bo partnerju poslano poročilo, v katerem bo naveden končni znesek, ki ga lahko partner zaračuna. Če partner ne more izdati računa, se mu provizija izplača na podlagi pogodbe o opravljenem delu.

Rok plačila računa, ki ga izda partner, ne sme biti krajši od 14 dni od dneva, ko je bil račun dostavljen ponudniku. Če je na računu naveden krajši plačilni rok, je račun plačljiv 14 dni po dostavi.

Znesek celotne provizije, ki ga partner zahteva za izplačilo, mora ustrezati podatkom, navedenim na računu provizije na dan, ko partner zahteva njeno izplačilo. Ponudnik ima pravico do pregleda partnerjeve zahteve in točnosti posredovanih informacij. V primeru kakršnih koli nepravilnosti ponudnik obvesti partnerja o svojih ugotovitvah, stranki pa se zavezujeta, da bosta medsebojno sodelovali pri reševanju zadeve. Roki, določeni za plačilo provizij, se uporabljajo med reševanjem take zadeve.

Plačilo provizij se izvede izključno z bančnim nakazilom v čeških kronah (CZK) na partnerjev bančni račun, odprt pri banki na Češkem ali Slovaškem, pri čemer mora partner ponudniku posredovati vse podatke, potrebne za plačilo (zlasti številko računa). Provizije se ne izplačujejo v gotovini, s tujim bančnim nakazilom (razen na Slovaškem v čeških kronah), z bančnim nakazilom ali kako drugače, razen če se partner in ponudnik ne dogovorita drugače.

 

VIII. Ugovori partnerja

V primeru dvomov, zlasti glede pravilnosti zapisov o posredovanih pretvorbah ali odobrenih provizijah, ima partner možnost, da pri ponudniku vloži ugovor. V tem primeru mora partner predložiti vse razpoložljive podatke in evidence, povezane z ugovori.

Partner ima pravico do ugovora v 30 dneh od datuma dejstva, ki je razlog za ugovor. Ponudniku ni treba odgovoriti na poznejše ugovore.

Partner mora ugovore ponudniku poslati v pisni obliki, kar pomeni tudi elektronsko sporočilo, poslano na ponudnikovo kontaktno elektronsko pošto. Za pravilno vložen ugovor se šteje le ugovor, ki je bil ponudniku pravilno dostavljen, je čitljiv ter vsebuje vse informacije in dokumente, potrebne za celovito presojo ugovora s strani ponudnika.

Ocena in odločitev o predloženih ugovorih je v celoti v pristojnosti ponudnika. Ponudnik običajno obravnava ugovore v 30 dneh od datuma, ko jih je prejel. O ponudnikovi odločitvi je nato obveščen partner.

 

IX. Trajanje in prenehanje sporazuma o sodelovanju

Sporazum o sodelovanju se sklene za obdobje, določeno v pogojih kampanje, ali za nedoločen čas.

Sporazum o sodelovanju lahko preneha veljati:

 • Po dogovoru med ponudnikom in partnerjem.
 • Z odpovedjo ponudnika ali partnerja. Obvestilo je treba poslati pisno ali po elektronski pošti in ga dostaviti drugi stranki, tudi brez navedbe razlogov. Sporazum o sodelovanju preneha veljati na dan vročitve obvestila o odpovedi drugi pogodbenici.
 • Odstop ponudnika od pogodbe o sodelovanju. Ponudnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če se izkaže, da partner ravna v nasprotju s temi pogoji, zakonskimi predpisi ali dobro moralo. Obvestilo o odstopu od pogodbe je treba poslati pisno ali po elektronski pošti in ga dostaviti partnerju ter navesti razlog za odstop od pogodbe. Sporazum o sodelovanju preneha veljati na dan, ko je partnerju vročeno obvestilo o odstopu. Če ponudnik odstopi od pogodbe o sodelovanju, partnerju preneha pravica do neplačanih provizij. Če ponudniku nastane škoda zaradi kršitve teh splošnih pogojev ali zakonskih predpisov, je partner dolžan ponudniku v celoti povrniti škodo (znesek škode se ne zmanjša za neplačane provizije).

Odpoved sporazuma o sodelovanju ne vpliva na morebitne odškodninske zahtevke.

V primeru prenehanja pogodbe o sodelovanju s sporazumom ali odpovedjo ima partner pravico od ponudnika zahtevati plačilo provizij, do katerih je bil upravičen na dan prenehanja pogodbe o sodelovanju. Provizije bodo partnerju izplačane v 14 dneh od datuma prejema računa.

 

X. Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik izjavlja, da bo podatke varoval v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upoštevajte, da imate v skladu z Uredbo pravico do:

   • od nas zahtevati informacije o tem, katere osebne podatke o vas obdelujemo,
   • zahtevati dostop do teh podatkov in jih posodobiti ali popraviti ali zahtevati omejitev obdelave,
   • pravica do prenosljivosti in pravica do kopije vaših osebnih podatkov,
   • zahtevati, da take osebne podatke izbrišemo - razen če gre za osebne podatke, ki smo jih dolžni ali upravičeni nadalje obdelovati v skladu z ustrezno zakonodajo,
   • vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov in pravico do učinkovitega sodnega varstva, če menite, da so bile vaše pravice iz Uredbe kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov v nasprotju z Uredbo.

Če izvajanje kampanj krši zakonske določbe prejšnjega člena 10.3 s strani partnerja, je za takšno kršitev odgovoren izključno partner. Če mora ponudnik partnerju zagotoviti denarno nadomestilo v zvezi s takim nezakonitim dejanjem partnerja, je ponudnik upravičen do povračila takega nadomestila, vključno s stroški pravnega zastopanja.

Partnerji, ki so se registrirali v partnerski program, se strinjajo, da bodo prejemali e-poštna sporočila, ki se bodo uporabljala za pošiljanje novic in informacij, povezanih s kampanjami v programu provizij ali ponudnikovim poslovanjem.

 

Spremenjeni pogoji veljajo od 1.1.2022.

Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
French
fr
German
de
Hungarian
hu
Italian
it
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Slovene
sl
Spanish
es
Ukrainian
uk